Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla jego mieszkańców - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla jego mieszkańców

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dom@dpskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: rodo@dpskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia bieżących usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: RODO, art. 6 ust.1 lit. a, c oraz e i Art. 9 ust. 2 lit. b, h a także Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, inne akty prawne związane z realizacją zadań Administratora

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa: urzędy administracji państwowej, organy administracji publicznej, instytucje realizacji świadczeń zdrowotnych, instytucje i organizacje prowadzące działalność szkoleniową, aktywizację społeczną i zawodową, podmioty gospodarcze zapewniające realizację zakupów oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wykonywanych przez DPS w Kwidzynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. obsługa administracyjna, informatyczna, techniczna, prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie ustali okresy przechowywania Pani/Pana danych, uwzględniając okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których dane są przetwarzane oraz okres dla przechowywania danych w celach archiwalnych lub statystycznych. Zgodnie z zasadami archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz uregulowań wewnętrznych DPS w Kwidzynie w wymienionym zakresie (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt). W przypadku teczek zbiorczych mieszkańców okres przechowywania wynosi 50 lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
  • do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych, a konsekwencją ich niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia tych usług.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANIA I PROFILOWANIA

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.