Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Regulamin praw i obowiązków Mieszkańców - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCÓW

Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwidzyńskiego. Przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn i funkcjonuje na podstawie regulacji prawnych m.in. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 

I. Prawa mieszkańca domu:

 1. Korzystanie z całodobowych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i innych świadczonych przez dom według indywidualnych potrzeb.
 2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, intymności, poszanowanie godności osobistej, opieki w czasie organizowanych zajęć w domu i poza domem.
 3. Zapewnienie kultywowania przekonań religijnych według wyznania.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych.
 5. Współdecydowanie w sprawach dotyczących własnej osoby.
 6. Zgłaszanie propozycji i potrzeb w urządzeniu zamieszkałego pokoju.
 7. Korzystanie z kuchenek celem przygotowania posiłków według własnych upodobań oraz z innych pomieszczeń udostępnionych dla ogółu mieszkańców, a w szczególności z:
  1. gabinetu rehabilitacji – pod opieką i za zgodą fizjoterapeuty,
  2. terapii zajęciowej,
  3. pokoi dziennego pobytu,
  4. kaplicy,
  5. gabinetu fryzjerskiego,
  6. pokoju gościnnego – po uprzednim zgłoszeniu personelowi takiej potrzeby.
 8. Uczestniczenie w pracach samorządu i wyborach Rady Mieszkańców.
 9. Swobodne wypowiadanie swoich propozycji, uwag na temat organizacji domu, działalności Rady Mieszkańców.
 10. Włączanie się do pracy na rzecz domu.
 11. Zgłaszanie skarg i wniosków do Rady Mieszkańców, pracowników domu, dyrektora domu.
 12. Uzyskiwanie aktualnej informacji o opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej i zwrotów z tytułu nieobecności w domu, zawartych w Ustawie o Pomocy Społecznej, oraz rozporządzeniach wykonawczych tej Ustawy.
 13. Przebywanie poza domem, po uprzednim powiadomieniu personelu domu.
 14. Przyjmowanie odwiedzin wg ustaleń:
  1. odwiedziny odbywać się mogą w godz. od 9:00 - 20:00.
  2. miejscem odwiedzin jest świetlica ogólnodostępna lub inne miejsce dostępne dla odwiedzających,
  3. za zgodą współmieszkańca odwiedziny mogą odbywać się w pokoju,
  4. w przypadku mieszkańców niezdolnych do wyrażenia woli ze względu na swój stan zdrowia o miejscu odwiedzin decyduje pielęgniarka dyżurująca,
  5. odwiedzający proszeni są o poinformowanie personelu, kim są dla mieszkańca domu, oraz wpisywanie się przed przystąpieniem do odwiedzin w zeszyt odwiedzin.

 

II. Obowiązki mieszkańca domu:

 1. Ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dbanie na miarę swoich możliwości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz i porządek otoczenia.
 3. Dbanie o mienie domu, a w szczególności przedmioty będące w bezpośredniej dyspozycji.
 4. Zachowanie właściwych zasad współżycia społecznego, przyczyniania się do przyjaznej atmosfery domu.
 5. Kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników domu.
 6. Przestrzeganie zarządzeń wydanych przez Dyrektora domu, stosowanie się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich w zakresie leczenia (dieta, przyjmowanie leków, zachowanie zdrowego stylu życia).
 7. Punktualne przebywanie na posiłki, oraz przestrzeganie zasad kultury ich spożywania.
 8. Wprowadza się zakaz wnoszenia, podawania i spożywania alkoholu na terenie domu. Od zakazu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie uzgodnieniu z Radą Mieszkańców może odstąpić w związku z uroczystościami okolicznościowymi.
 9. Paleniu tytoniu i E papierosów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 10. Poinformowanie personelu domu o wyjściu i dłuższym przebywaniu poza domem i sytuacji uniemożliwiającej planowany powrót do domu.
 11. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22 00 - 6 00.

 

III. Rada Mieszkańców

 1. Mieszkańcy domu powołują Radę Mieszkańców, która jest ich organem samorządu.
 2. Za pośrednictwem Rady Mieszkańców mieszkańcy wypowiadają się w sprawach dotyczących: opieki, wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego, porządku, przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz całokształtu działalności domu.
 3. Skład Rady wybierany jest na zebraniu ogólnym mieszkańców.
 4. Członkami Rady zostają mieszkańcy, którzy na zebraniu uzyskali największą ilość głosów mieszkańców domu.
 5. Przewodniczącym Rady zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.
 6. Spotkania z mieszkańcami odbywają w zależności od potrzeb.
 7. Kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego wraz z Radą Mieszkańców uczestniczy w posiedzeniach Rady i Samorządu Mieszkańców.
 8. Rada Mieszkańców jest rzecznikiem spraw mieszkańców i partnerem Dyrektora Domu w dążeniu do lepszego zaspokajania potrzeb podopiecznych. Rada współpracuje z Kierownikiem działu terapeutyczno - opiekuńczego i Dyrektorem, poprzez zgłaszanie propozycji w sprawach realizowania potrzeb bytowych, kulturalnych, organizowania terapii, rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, przestrzegania praw mieszkańców.

 

IV. Wykaz rzeczy, których posiadanie w czasie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz wnoszenie, wwożenie do Domu i na teren Domu, a także przyjmowanie od innych osób w jakimkolwiek celu jest zabronione

 1. Broń, w tym broń gazowa i wiatrówki.
 2. Broń biała i inne niebezpieczne przedmioty (sztylet, bagnet, maczugi, topory, i inne o ostrych, kłujących ostrzach)
 3. Naboje do broni, gaz do broni gazowej, śrut do wiatrówek.
 4. Materiały i środki wybuchowe.
 5. Materiały pożarowo niebezpieczne.
 6. Narkotyki, środki narkotyko podobne, środki odurzające, dopalacze, substancje psychotropowe.
 7. Napoje alkoholowe.
 8. Inne rzeczy o działaniu i skutkach podobnym do działania rzeczy wyżej wymienionych.

 

V. W przypadku naruszenia w/w punktów powiadamia się policję

Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w obiekcie wymienionym w art.14 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi czyn zabroniony na gruncie art.43 ust.1 tej ustawy i podlega odpowiedzialności karnej w postaci grzywny.

Każda osoba przybywająca do Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i każda osoba powracająca do Domu (np. z urlopu, z wycieczki itp.), która posiada rzeczy zabronione oraz każda osoba, która w jakikolwiek sposób weszła w posiadanie takich rzeczy zobowiązana jest - przy przyjęciu do Domu, przy powrocie do Domu, przy wejściu w posiadanie takich rzeczy w jakikolwiek sposób - poinformować o tym pracownika Domu pełniącego dyżur i zdać te rzeczy do depozytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Każdy Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie powinien poinformować pracownika Domu o posiadaniu w Domu przez innego Mieszkańca albo przez osobę odwiedzającą Mieszkańców rzeczy, których posiadanie w Domu i na terenie Domu jest zabronione.