Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - Regulamin praw i obowiązków Mieszkańców

REGULAMIN  PRAW I OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCÓW

Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

I.   Prawa mieszkańca domu :

 1. Korzystanie z całodobowych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i innych świadczonych przez dom według indywidualnych potrzeb.
 2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, intymności, poszanowanie godności osobistej, opieki w czasie organizowanych zajęć w domu i poza domem.
 3. Zapewnienie kultywowania przekonań według wyznania. 
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych.
 5. Współdecydowanie w sprawach dotyczących własnej osoby.
 6. Uzyskiwanie wyjaśnień w sprawach wewnętrznych ustaleń regulujących zasady współżycia mieszkańców.
 7. Zgłaszanie propozycji  i potrzeb w urządzeniu zajmowanego pokoju.
 8. Korzystanie z kuchenek celem przygotowania posiłków według własnych upodobań oraz z innych pomieszczeń udostępnionych dla ogółu mieszkańców, a w szczególności z:
  • gabinetu rehabilitacji – pod opieką i za zgodą rehabilitanta lub terapeuty,
  • gabinetu terapii zajęciowej,
  • pokoi dziennego pobytu,
  • kaplicy,
  • gabinetu fryzjerskiego,
  • pokoju gościnnego – po uprzednim zgłoszeniu personelowi takiej potrzeby.
 9. Dysponowanie posiadanym mieniem osobistym i środkami finansowymi, z wyłączeniem rzeczy wymienionych w dalszej części Regulaminu, których posiadanie w czasie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz wnoszenie, wwożenie do Domu i na teren Domu, a także przyjmowanie od innych osób w jakimkolwiek celu jest zabronione.
 10. Uczestniczenie w pracach samorządu i wyborach Rady Mieszkańców.
 11. Swobodne wypowiadanie swoich propozycji, uwag na temat organizacji domu, działalności Rady Mieszkańców.
 12. Włączanie się do pracy na rzecz domu.
 13. Zgłaszanie skarg i wniosków do Rady Mieszkańców, pracowników domu, dyrektora domu.
 14. Uzyskiwanie aktualnej informacji o opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej i zwrotów z tytułu nieobecności w domu, zawartych w Ustawie o Pomocy Społecznej, oraz rozporządzeniach wykonawczych tej Ustawy.
 15. Przebywanie poza domem, po uprzednim powiadomieniu personelu domu.
 16. Przyjmowanie odwiedzin wg ustaleń:
  • odwiedziny odbywać się mogą w godz. od 8:00 -20:00 bądź dłużej za zgodą personelu,
  • miejscem odwiedzin jest świetlica ogólnodostępna lub inne miejsce dostępne dla odwiedzających,
  • za zgodą współmieszkańca odwiedziny mogą odbywać się w pokoju,
  • w przypadku mieszkańców niezdolnych do wyrażenia woli ze względu na swój stan zdrowia o miejscu odwiedzin decyduje pielęgniarka dyżurująca,
  • odwiedzający proszeni są o poinformowanie personelu, kim są dla mieszkańca domu.

 

II.   Obowiązki mieszkańca domu :

 1. Ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej  na zasadach  określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny oraz ład i porządek otoczenia.
 3. Troska o mienie domu, a w szczególności przedmioty w będące w bezpośredniej  dyspozycji.
 4. Zachowanie właściwych zasad współżycia, dobrej atmosfery w domu.
 5. Kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników domu.
 6. Przestrzeganie zarządzeń wydanych przez Dyrektora domu, stosowanie się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich w zakresie  leczenia (dieta, przyjmowanie leków, zachowanie zdrowego stylu życia).
 7. Punktualne przebywanie na posiłki, oraz przestrzeganie zasad kultury ich spożywania.
 8. Zachowanie trzeźwości i nie nadużywanie alkoholu.
 9. Poinformowanie personelu domu  o wyjściu i dłuższym przebywaniu poza domem i  sytuacji   uniemożliwiającej planowany  powrót do domu.
 10. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach  22:00 - 6:00.

 

III.  Rada Mieszkańców

 1. Mieszkańcy domu mogą powołać  Radę Mieszkańców, która jest ich organem samorządu.
 2. Za pośrednictwem  Rady Mieszkańców  mieszkańcy wypowiadają się w sprawach dotyczących: opieki, wyżywienia, zagospodarowania czasu wolnego, porządku, przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz całokształtu działalności domu.
 3. Skład Rady wybierany jest na zebraniu ogólnym mieszkańców.
 4. Członkami Rady mogą zostać mieszkańcy, którzy na zebraniu uzyskali największe poparcie mieszkańców domu.
 5. Przewodniczącym Rady zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów.
 6. Spotkania z mieszkańcami odbywają się raz w miesiącu, oraz w zależności od potrzeb.
 7. Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego wraz z Radą Mieszkańców uczestniczy w  posiedzeniach Rady i samorządu mieszkańców.
 8. Celem działania Rady Mieszkańców jest organizacja i wpływ na  życie  mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych i zdrowotnych, oraz rozwój ich osobowości w aspekcie psychicznym, społecznym i duchowym. Cel ten realizowany jest przy  współpracy z personelem domu.

 

IV. Wykaz rzeczy, których posiadanie w czasie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz wnoszenie, wwożenie do Domu i na teren Domu, a także przyjmowanie od innych osób w jakimkolwiek celu jest zabronione.

 1. Broń, w tym broń gazowa i wiatrówki.
 2. Naboje do broni, gaz do broni gazowej, śrut do wiatrówek.
 3. Materiały i środki wybuchowe.
 4. Inne niebezpieczne przedmioty, w tym noże, maczety, łuki i strzały.
 5. Materiały pożarowo niebezpieczne.
 6. Narkotyki, środki narkotykopodobne, środki odurzające, dopalacze, substancje psychotropowe.
 7. Napoje alkoholowe.
 8. Inne rzeczy o działaniu i skutkach podobnym do działania rzeczy wyżej wymienionych.

 

Każda osoba przybywająca do Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i każda osoba powracająca do Domu (np. z urlopu, z wycieczki itp.),która posiada rzeczy zabronione oraz każda osoba, która w jakikolwiek sposób weszła w posiadanie takich rzeczy zobowiązana jest - przy przyjęciu do Domu, przy powrocie do Domu, przy wejściu w posiadanie takich rzeczy w jakikolwiek sposób - poinformować o tym pracownika socjalnego lub pielęgniarkę/opiekunkę i zdać te rzeczy do depozytu w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Każdy Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie zobowiązany jest poinformować pracownika socjalnego Domu lub pielęgniarkę albo opiekunkę o posiadaniu w Domu przez innego Mieszkańca albo przez osobę odwiedzającą Mieszkańców rzeczy, których posiadanie w Domu i na terenie Domu jest zabronione.

 

Regulamin wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie z dnia 7.04.2008 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora z dnia ....................