Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, zwanego dalej Domem.

§2

Dom działa na podstawie

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 roku poz.163),
 2. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2012, poz.964),
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.(j.t. Dz. U. z 2013r.,  poz. 595),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (j.t. Dz. U. z 2014 poz.1786),
 6. ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.),
 8. uchwał Rady i Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
 9. statutu nadanego przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego,
 10. niniejszego regulaminu organizacyjnego przyjętego przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego,
 11. innych przepisów prawnych dotyczących domów pomocy społecznej.

§3

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych  i posiada 115 miejsc.

Rozdział II

Cele i zadania Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

§4

Do zadań Domu należy świadczenie usług, a w szczególności zapewnienie: 

 1. W zakresie usług bytowych:
  • miejsca zamieszkania,
  • wyżywienia,
  • odzieży i obuwia,
  • utrzymania czystości.
 2. W zakresie usług opiekuńczych:
  • udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacji,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
 3. W zakresie usług wspomagających:
  • umożliwiania udziału w terapii zajęciowej,
  • podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców,
  • umożliwienia zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
  • warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  • stymulowania nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
  • działania zmierzającego do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości,
  • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
  • bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • finansowania mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  • przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,
  • możliwości wnoszenia skarg i wniosków mieszkańców oraz sprawnego ich załatwiania.

§5

 1. Do zadań Domu należy ponadto umożliwianie i organizacja mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów, a także pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny przewidzianego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 2. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym  ubezpieczeniu zdrowotnym.

§6

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu  wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej  kierowania do Domu, a decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje  Starosta Kwidzyński

§7

Odpłatność za pobyt w Domu reguluje art. 59- 64 ustawy o pomocy społecznej.

§8

 1. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz właściwego zakresu usług, zgodnego ze standardami określonymi dla Domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu, Dom powołuje zespoły opiekuńczo –terapeutyczne składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, a także wspólna z mieszkańcami ich realizacja.
 2. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 3. Działanie wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu. W przypadku niemożności dokonania przez mieszkańca wyboru „pracownika pierwszego kontaktu” pracownika takiego wyznacza kierownik działu opiekuńczo – terapeutycznego.
 4. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu opiekuńczo –terapeutycznego.

§9

W Domu może być powołana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, która działa na podstawie regulaminu praw i obowiązków mieszkańców, ustalonego wspólnie z Dyrektorem Domu.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Domu

§10

 1. Domem  kieruje dyrektor przy pomocy: 
  • głównego księgowego,
  • kierownika działu opiekuńczo - terapeutycznego,
  • kierownika sekcji administracyjno – gospodarczej.
 2. Na czas swojej nieobecności, związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym  dyrektor upoważnia pracownika Domu do bieżącego kierowania jednostką, o czym informuje członka zarządu powiatu według kompetencji.

§11

W strukturze Domu wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. dział opiekuńczo - terapeutyczny
 2. dział finansowo – księgowy,
 3. sekcja administracyjno – gospodarcza,
 4. samodzielne stanowiska pracy:
  • starszy inspektor, 
  • radca prawny.

§12

 1. Działem opiekuńczo - terapeutycznym kieruje kierownik działu; podległy bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Kierownik działu odpowiedzialny jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw opiekuńczo - terapeutycznych, a w szczególności za:
  • organizację terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowej,
  • zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
  • organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwianie mieszkańcom udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  • zapewnianie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniami mieszkańców,
  • sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca, 
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
  • sprzątanie pokoi i pomieszczeń służących mieszkańcom w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie,
  • organizację wydawania posiłków wg ustalonego planu,
  • organizację opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej i lekarskiej dla mieszkańców, 
  • umożliwianie dostępu do korzystania ze świadczeń służby zdrowia, 
  • zaopatrzenie w leki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym pokrywanie opłat   ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • robienie zakupów,
  • utrzymywanie kontaktów z rodziną, bliskimi i środowiskiem mieszkańców,
  • koordynację i nadzór nad działalnością  zespołów opiekuńczo terapeutycznych,
  • pomoc przy zakupie leków pełnopłatnych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego,
  • prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń odpłatności mieszkańców za pobyt, przekazywanie do działu finansowo – księgowego dokumentacji z tego zakresu, 
  • bieżącą współpracę z ZUS-em, gminami, ośrodkami pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacjami pozarządowymi. 
 3. W skład działu opiekuńczo- terapeutycznego wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • kierownik działu,
  • zastępca kierownika,
  • starsza pielęgniarka,
  • pielęgniarka,
  • st. technik fizjoterapii,
  • pracownik socjalny,
  • kapelan,
  • instruktor terapii zajęciowej,
  • starsza pokojowa,
  • pokojowa,
  • psycholog,
  • opiekun,
  • starszy opiekun,
  • instruktor terapii

§13

 1. Działem finansowo – księgowym kieruje główny księgowy, który podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Główny księgowy odpowiedzialny jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw finansowo – księgowych,  a w szczególności za:
  • prowadzenie rachunkowości Domu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
  • współudział i koordynację pracy przy opracowaniu planu budżetu Domu,
  • zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych do prowadzenia rachunkowości oraz bieżące księgowania,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
  • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania budżetu i finansów, 
  • prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej,
  • zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • pobieranie i egzekwowanie odpłatności za pobyt mieszkańców Domu i wypłacanie zwrotów za dni nieobecności w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. W skład działu finansowo – księgowego wchodzą  następujące stanowiska pracy:
  • główny księgowy,
  • starszy księgowy,
  • kontystka.

§14

 1. Sekcją administracyjno – gospodarczą kieruje kierownik  podlegający bezpośrednio dyrektorowi i ponoszący odpowiedzialność za całokształt pracy sekcji w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych,  a w szczególności za:
  • sporządzanie codziennych posiłków na podstawie jadłospisów,
  • pranie, prasowanie, maglowanie i naprawę bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców,
  • zaopatrzenie w żywność, sprzęt, środki czystości itd.
  • wykonanie remontów i napraw bieżących mienia,
  • zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody,
  • zorganizowanie dozoru,
  • utrzymanie obiektów Domu w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, sanitarno – epidemiologicznymi i budowlanymi,
  • realizację zadań z zakresu  zamówień  publicznych.
 2. W skład sekcji administracyjno – gospodarczej wchodzą następujące stanowiska pracy:
  • kierownik sekcji,
  • szef kuchni,
  • kucharz,
  • pomoc kuchenna,
  • magazynier,
  • kierowca samochodu towarowo – osobowego,
  • konserwator,
  • majster,
  • portier,
  • krawiec,
  • robotnik,
  • inspektor      

§15

Starszy inspektor podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych  z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników.

§16

Radca prawny podlega bezpośrednio dyrektorowi i wykonuje obsługę prawną Domu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U.  z 2002 r. Nr 123 poz.1059 z późn. zm.)

§17

Strukturę organizacyjną Domu określa schemat  organizacyjny, stanowiący  załącznik nr 1

§18

Dyrektor Domu może, w razie potrzeby, na podstawie odrębnych przepisów, zatrudniać pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, a także zawierać z tym Urzędem umowy o odbywanie stażu przez absolwentów; umożliwiać odbywanie praktyk zawodowych oraz wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy. 

Rozdział IV

Postanowienie końcowe

§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych wydawanych na podstawie tych przepisów.                     

§20

 1. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje Zarząd Powiatu w trybie przewidzianym dla  jego uchwalenia.
 2. Zmiany powołanych we wstępie niniejszego Regulaminu przepisów mające charakter powszechnie obowiązujący nie powodują konieczności zmian Regulaminu.

§21

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.