Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U.2019.1446)

 

Na podstawie art. 5 cyt. ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonym w wymienionej ustawie

 

Informacja sektora publicznego:

Art. 2.ust 1 ustawy - przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

Udostępniona w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie lub  przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie:

Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest zobowiązany do:

1.Poinformowania o źródle, czasie wytwarzania i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

2.Poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

3.Dalszego udostępniania informacji innym podmiotom w niezmienionej formie.

4.Poinformowania, iż Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, wykorzystywanie i dalsze udostępnianie.     

 

Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji:

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.        

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie na podstawie art. 17 ust 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  

Ustalając wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.  

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie umożliwiając ponowne wykorzystywanie,  w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu:

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).