Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2023.1524).

Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonym w wymienionej ustawie.

Definicje:

1) Informacja sektora publicznego: każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego;

2) Otwarte dane: informacje sektora publicznego udostępniane lub przekazywane w postaci elektronicznej, bezwarunkowo lub z uwzględnieniem warunków, o których mowa w rozdziale 3 ustawy, kompletne, aktualne, w wersji źródłowej, w otwartym i niezastrzeżonym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, które są przeznaczone do bezpłatnego ponownego wykorzystywania na tych samych zasadach dla każdego użytkownika, bez konieczności potwierdzania tożsamości przez użytkownika;

3) Ponowne wykorzystywanie: wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego będąca w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

1)    udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)    przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać, gdy informacje sektora publicznego:

1)    nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)    są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)    będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4)    są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać:

  • nazwę podmiotu zobowiązanego, do którego jest kierowany;
  • informację o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku);
  • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych
  • wskazanie:
    1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
    2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Wnioski składać można w postaci papierowej, na adres Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn, oraz elektronicznej e-mailem lub za pomocą platformy e-PUAP.

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie w celu ich ponownego wykorzystywania

Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS w Kwidzynie jest zobowiązany do:

1. zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia oraz pozyskania informacji,

2. dalszego udostępniania informacji innym podmiotom w pierwotnej formie,

3. poinformowania o przetworzeniu pozyskanej informacji,

4. poinformowania, że DPS w Kwidzynie nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Informacja sektora publicznego będąca w posiadaniu DPS w Kwidzynie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Na podstawie art. 18 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, DPS w Kwidzynie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu:

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.