Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Regulamin organizacyjny - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Uchwała Nr 465/ 22
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej( Dz. U. z 2018 r., poz. 734 )

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr 68 /11 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 465/22
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 maja 2022

Regulamin Organizacyjny
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, zwanego dalej Domem.
 2. Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o:
  1. Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
  2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
  3. Mieszkańcu - należy przez to rozumieć mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
  4. Pracowniku i pracowniku pierwszego kontaktu - należy przez to rozumieć pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
  5. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
  6. Standardzie usług – należy przez to rozumieć standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

§ 2

Dom działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 7. ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 8. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 9. decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2009 r., Nr 11/2009 w sprawie zezwolenia Powiatowi Kwidzyńskiemu na prowadzenie domu pomocy społecznej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej” z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18,
 10. uchwały Rady i Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
 11. statutu nadanego przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego,
 12. niniejszego regulaminu organizacyjnego przyjętego przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego,
 13. innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących domów pomocy społecznej.

§ 3

 1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 115 miejsc.

§ 4

 1. Dom jest powiatową jednostką organizacyjną o ponad gminnym zasięgu działania.
 2. Dom jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dom i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
 4. Siedziba Domu mieści się w Kwidzynie przy ul. Malborskiej 18.
 5. Dom jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 6. W celu realizacji zadań Dom może pozyskiwać darowizny zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej.

 

Rozdział II
Cele i zadania Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

§ 5

 1. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.
 2. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.
 3. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami.
 4. Do zadań Domu należy świadczenie usług, w szczególności:
  1. W zakresie usług bytowych zapewniając:
   1. miejsce zamieszkania,
   2. wyżywienie,
   3. odzież i obuwie,
   4. utrzymanie czystości.
  2. W zakresie usług opiekuńczych polegających na:
   1. udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
   2. pielęgnacji,
   3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.
  3. W zakresie usług wspomagających polegających na:
   1. umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
   2. świadczeniu pracy socjalnej,
   3. zapewnieniu mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem,
   4. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, domu w tym w zakresie komunikacji wspomagającej lub alternatywnej, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,
   5. umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
   6. możliwości korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwości zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,
   7. organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwianiu udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
   8. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
   9. stymulowaniu w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
   10. działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości,
   11. pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
   12. bezpiecznym przechowywaniu środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
   13. finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
   14. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
   15. zapewnianiu przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach,
   16. możliwości wnoszenia skarg i wniosków mieszkańców oraz sprawnego ich załatwiania,
   17. sprawieniu pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

§ 6

 1. Do zadań Domu należy ponadto umożliwianie i organizacja mieszkańcom dostępu do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Dom może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 7

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu, a decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta Kwidzyński.

§ 8

 1. Odpłatność za pobyt w Domu reguluje art. 59- 64 ustawy o pomocy społecznej.
 2. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 3. Obowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w Domu są w kolejności:
  1. mieszkaniec Domu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba skierowana została do Domu,
 4. Osoby i gmina określone w pkt b i c nie mają obowiązku wnoszenia opłat jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.
 5. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnego dochodu pokrywane są wydatki za niezbędne przedmioty osobistego użytku, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
 6. Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:
  1. odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy,
  2. odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw,
  3. bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety,
  4. bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety,
  5. co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe.

§ 9

 1. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Domu oraz właściwego zakresu usług, zgodnego ze standardami określonymi dla Domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu, Dom powołuje zespoły terapeutyczno - opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do zadań zespołu należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, a także wspólna z mieszkańcami ich realizacja.
 2. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego planu wspierania mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 3. Działanie wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu.
  W przypadku niemożności dokonania przez mieszkańca wyboru „pracownika pierwszego kontaktu” pracownika takiego wyznacza kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego.
 4. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczo.

§ 10

W Domu funkcjonuje powołana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, która działa na podstawie regulaminu praw i obowiązków mieszkańców, ustalonego wspólnie z Dyrektorem Domu.

 

Rozdział III
Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Domu

 

§ 11

 1. Domem kieruje dyrektor przy pomocy:
  1. głównego księgowego,
  2. kierownika działu terapeutyczno - opiekuńczego,
  3. kierownika sekcji administracyjno – gospodarczej.
 2. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 4. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie: zarządzeń, procedur, regulaminów, instrukcji, ogłoszeń, komunikatów.
 5. Na czas swojej nieobecności, związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym dyrektor upoważnia pracownika Domu do bieżącego kierowania jednostką, o czym informuje członka zarządu powiatu według kompetencji.
 6. Szczegółowy zakres zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor oraz Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w indywidualnych zakresach czynności.

§ 12

W strukturze Domu wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. dział terapeutyczno - opiekuńczy,
 2. dział finansowo – księgowy,
 3. sekcja administracyjno – gospodarcza,
 4. samodzielne stanowiska pracy:
  1. starszy inspektor,
  2. kapelan.

§ 13

 1. Działem terapeutyczno - opiekuńczym kieruje kierownik działu; podległy bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Kierownik działu odpowiedzialny jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw terapeutyczno - opiekuńczych, a w szczególności za :
  1. organizację terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowej,
  2. zapewnienie możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej,
  3. organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwianie mieszkańcom udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  4. zapewnianie kontaktu z kapelanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniami mieszkańców,
  5. sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca,
  6. organizację pracy zespołu i jej bieżący nadzór w zakresie zaspakajania potrzeb życiowych mieszkańców w tym w szczególności : utrzymania higieny osobistej, pielęgnacji, sprzątania pokoi i pomieszczeń służących mieszkańcom,
  7. organizację wydawania posiłków wg ustalonego planu,
  8. organizację opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej, dla mieszkańców,
  9. umożliwienie i organizację mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów,
  10. pomoc w zaopatrzeniu mieszkańców w leki, materiały medyczne środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjno – ortopedyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w wymienionym zakresie,
  11. organizowanie odpowiednich warunków w celu zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  12. organizacja prac i bieżący nadzór czynności w ramach realizacji zakupów dla mieszkańców DPS w Kwidzynie,
  13. pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, bliskimi i środowiskiem mieszkańców,
  14. koordynację i nadzór nad działalnością zespołów terapeutyczno – opiekuńczych,
  15. organizacja i nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących rozliczeń odpłatności mieszkańców za pobyt, współpraca w wymienionym zakresie oraz przekazywanie do działu finansowo – księgowego wymaganej dokumentacji,
  16. bieżącą współpracę z ZUS, KRUS, gminami, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami bądź instytucjami w ramach bieżących działań Domu.
 3. W skład działu terapeutyczno - opiekuńczego mogą wchodzić w szczególności następujące stanowiska pracy:
  1. kierownik działu,
  2. starsza pielęgniarka,
  3. pielęgniarka,
  4. psycholog,
  5. fizjoterapeuta,
  6. starszy technik fizjoterapii,
  7. główny specjalista pracy socjalnej,
  8. starszy specjalista pracy socjalnej,
  9. specjalista pracy socjalnej,
  10. starszy pracownik socjalny,
  11. pracownik socjalny,
  12. terapeuta zajęciowy,
  13. instruktor terapii zajęciowej,
  14. instruktor terapii,
  15. opiekun medyczny,
  16. starszy opiekun medyczny,
  17. starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
  18. opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
  19. starszy opiekun,
  20. opiekun osoby starszej,
  21. asystent osoby niepełnosprawnej,
  22. opiekun,
  23. starsza pokojowa,
  24. pokojowa.

§ 14

 1. Działem finansowo – księgowym kieruje główny księgowy, który podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Główny księgowy odpowiedzialny jest za całokształt pracy działu w zakresie spraw finansowo – księgowych, a w szczególności za :
  1. prowadzenie rachunkowości Domu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,
  2. współudział i koordynację pracy przy opracowaniu planu budżetu Domu,
  3. sporządzanie bilansu,
  4. planowanie, realizacja i wykonanie planu dochodów i wydatków,
  5. nadzorowanie i analizowanie wykonania funduszu wynagrodzeń,
  6. obsługa kasowa Domu,
  7. realizacja operacji finansowych i gospodarczych związanych z wykonaniem planu dochodów i wydatków Domu,
  8. współudział we wszystkich działaniach Domu mających na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług,
  9. zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych do prowadzenia rachunkowości oraz bieżące księgowania,
  10. prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
  11. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie wykonywania budżetu i finansów,
  12. prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej,
  13. zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  14. pobieranie i egzekwowanie odpłatności za pobyt mieszkańców Domu i wypłacanie zwrotów za dni nieobecności w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. W skład działu finansowo – księgowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. główny księgowy,
  2. starszy księgowy,
  3. księgowy,
  4. inspektor,
  5. starszy inspektor,
  6. kontystka.

§ 15

 1. Sekcją administracyjno – gospodarczą kieruje kierownik podlegający bezpośrednio dyrektorowi i ponoszący odpowiedzialność za całokształt pracy sekcji w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych, a w szczególności za:
  1. koordynację pracy kuchni Domu w tym nadzór nad sporządzaniem codziennych posiłków na podstawie jadłospisów,
  2. koordynację czynności związanych z praniem, prasowaniem, maglowaniem i naprawą bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców,
  3. zaopatrzenie w żywność, sprzęt, środki czystości itd.
  4. organizację i nadzór nad wykonywanymi przeglądami, remontami i bieżącymi naprawami mienia,
  5. zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody,
  6. zorganizowanie dozoru,
  7. utrzymanie obiektów Domu w należytym stanie technicznym i sanitarnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, sanitarno – epidemiologicznymi i budowlanymi,
  8. realizację zadań z zakresu zamówień publicznych.
 2. W skład sekcji administracyjno – gospodarczej wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. kierownik sekcji,
  2. starszy inspektor,
  3. inspektor,
  4. pomoc administracyjna,
  5. szef kuchni,
  6. kucharz,
  7. pomoc kuchenna,
  8. magazynier,
  9. kierowca samochodu towarowo - osobowego
  10. konserwator,
  11. robotnik gospodarczy,
  12. krawiec.

§ 16

Starszy inspektor podlega bezpośrednio dyrektorowi i prowadzi całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników.

§ 17

 1. Kapelan podlega bezpośredni dyrektorowi.
  Do zadań Kapelana należą w szczególności:
  1. zapewnienie posługi religijnej Mieszkańcom Domu, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego,
  2. opieka duszpasterska nad mieszkańcem, jego rodziną oraz pracownikami Domu, zgodnie z normami religijnymi,
  3. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Kaplicy Domu,
  4. współpraca przy organizowaniu i przeprowadzeniu spotkań świątecznych i imprez okolicznościowych.

§ 18

 1. Strukturę organizacyjną Domu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wykaz stanowisk, które wchodzą w skład poszczególnych zespołów i działu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 19

 1. Dyrektor Domu w razie potrzeby, na podstawie odrębnych przepisów, może zatrudniać pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, a także zawierać z tym Urzędem umowy o odbywanie stażu przez absolwentów; umożliwiać odbywanie praktyk zawodowych oraz wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy.
 2. W zależności od potrzeb w celu zapewnienia ciągłości działalności opieki nad Mieszkańcami, Dyrektor Domu może tworzyć inne niż wymienione w niniejszym regulaminie stanowiska pracy.

 

Rozdział IV
Postanowienie końcowe

 

§ 20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące i postanowienia innych regulaminów wewnętrznych wydawanych na podstawie tych przepisów.

§ 21

1. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonuje Zarząd Powiatu w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Zmiany powołanych we wstępie niniejszego Regulaminu przepisów mające charakter powszechnie obowiązujący nie powodują konieczności zmian Regulaminu.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

Zał. Nr 1 do Regulaminu
Organizacyjnego DPS Kwidzyn

Schemat organizacyjny
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 

Schemat organizacyjny

Zał. Nr 2 do Regulaminu
Organizacyjnego DPS Kwidzyn

WYKAZ STANOWISK MOGĄCYCH WCHODZIĆ W SKŁAD
POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW

 

l.p. Nazwa: działu, sekcji, stanowiska Wykaz stanowisk
1. Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
 • kierownik działu,
 • starsza pielęgniarka,
 • pielęgniarka,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta,
 • starszy technik fizjoterapii,
 • główny specjalista pracy socjalnej,
 • starszy specjalista pracy socjalnej,
 • specjalista pracy socjalnej,
 • starszy pracownik socjalny,
 • pracownik socjalny,
 • terapeuta zajęciowy,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • instruktor terapii,
 • opiekun medyczny,
 • starszy opiekun medyczny,
 • starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
 • opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
 • starszy opiekun,
 • opiekun osoby starszej,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • opiekun,
 • starsza pokojowa,
 • pokojowa,
2. Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
 • kierownik sekcji,
 • starszy inspektor,
 • inspektor,
 • pomoc administracyjna,
 • szef kuchni,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • magazynier,
 • kierowca samochodu towarowo - osobowego
 • konserwator,
 • robotnik gospodarczy,
 • krawiec,
3. Dział Finansowo - Księgowy
 • główny księgowy,
 • starszy księgowy,
 • księgowy,
 • inspektor,
 • starszy inspektor,
 • kontystka,
4.   Starszy Inspektor
5.   Kapelan