Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Klauzula RODO - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe w Domu Pomocy Społecznej; ul. Malborska 18; 82- 500 Kwidzyn jest Dyrektor DPS w Kwidzynie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ul. Malborska18, 82-500 Kwidzyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn lub email: dom@dpskwidzyn.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn lub rodo@dpskwidzyn.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji świadczenia bieżących usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych na podstawie:
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
  • innych aktów prawnych związanych z realizacją zadań jednostki Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa: urzędy administracji państwowej, organy administracji publicznej, instytucje realizacji świadczeń zdrowotnych, instytucje i organizacje prowadzące działalność szkoleniową, aktywizację społeczną i zawodową, podmioty gospodarcze zapewniające realizację zakupów oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wykonywanych przez DPS w Kwidzynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 8. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres dom@dpskwidzyn.pl

 1. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;
 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
  Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 3. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zdrowotnych a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia tych usług;
 4. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.