Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dom@dpskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: rodo@dpskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców DPS w Kwidzynie oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia.

Podstawa prawna: RODO, art. 6 ust.1 lit. c, d, oraz f

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest wjazd przez bramę główną, wejście do budynku administracyjnego, teren bezpośrednio wokół budynku.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa (np. policja, prokuratura, sądy). Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu oraz podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa techniczna i serwisowa kamer).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przechowuje nagrania nie dłużej miesiąc od dnia nagrania. Na wniosek organów prowadzących postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuratury, sądów, które działają na podstawie odrębnych przepisów, Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring przez dłuższy okres, stosownie do złożonego wniosku..

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
  • do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANIA I PROFILOWANIA

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.