Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny

W budynku Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz na terenie wokół budynku prowadzony jest monitoring wizyjny w związku z powyższym informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie; ul. Malborska 18; 82- 500 Kwidzyn jest Dyrektor DPS w Kwidzynie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Dyrektor DPS w Kwidzynie, ul. Malborska18, 82-500 Kwidzyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn, lub email: dom@dpskwidzyn.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn lub rodo@dpskwidzyn.pl.
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  • zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców DPS w Kwidzynie,
  • ochrony przeciwpożarowej,
   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa: organy publiczne, służby porządkowe. Dane osobowe udostępniane będą w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczenia i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane jednak nie dłużej niż 3 miesiące następnie dane ulegają usunięciu. Z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.
 8. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres dom@dpskwidzyn.pl.
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
  Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami