Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Statut - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

STATUT

Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Domu jest miasto Kwidzyn – ul. Malborska 18,82-500 Kwidzyn.
 3. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle , somatycznie chorych i ma zasięg ponadgminny.
 4. Dom jest wpisany w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

§ 2

Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Kwidzyński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie i Wojewoda Pomorski w zakresie wymaganych standardów określonych dla Domu odrębnymi przepisami.

§ 3

 1. Celem i zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom, zwanym dalej "mieszkańcami", całodobowej opieki i zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64,poz.593 z późn.zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz organizacja i umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów o świadczeniach zdrowotnych.
 2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
 3. Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.
 4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Rozdział II
Organizacja i zarządzanie Domem

§ 4

 1. Domem kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.
 2. Organizację wewnętrzną Domu, jego strukturę organizacyjną, zakres zadań szczegółowych i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.

Rozdział III
Gospodarka finansowa Domu

§ 5

 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową , jako jednostka budżetowa Powiatu Kwidzyńskiego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.).
 2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowy”
 4. Plan finansowy zatwierdza Dyrektor Domu na rok kalendarzowy, zwany "rokiem budżetowym”.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 6

Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu Kwidzyńskiego w formie uchwały.