Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Przyjęcie do DPS - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja o procedurze przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).
 3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
 • małżonek, rodzina /gdy takowa jest - dzieci, wnuki/ - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium
 • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
 • gmina z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (który w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie od 1.02.2024 wynosi 6090,61 zł.) a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 1. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.
 2. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami; z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymuje decyzje o umieszczeniu natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualniona decyzje o odpłatności za pobyt.
 3. Zgodnie z art. 5 Ustawy o pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. istnieje możliwość przyjęcia osób z zagranicy posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

Bliższych informacji udzielą państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie:
Agnieszka Szczepanowska, Magdalena Opalińska-Szulca, Agnieszka Stec
tel. 0-55 279 37 21, fax. 0-55 279 38 67