Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Kodeks Etyki - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE

Postanowienia wstępne
§ 1

 1. Kodeks Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie zwany dalej „Kodeksem Etyki”, zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznej.
 2. Szacunek dla tych wartości, przestrzeganie zasad i utrzymywanie wyznaczonych standardów ma służyć dobru mieszkańców Domu, tworzyć właściwe relacje pomiędzy pracownikami, jak i budować partnerskie stosunki pomiędzy mieszkańcami, pracownikami i rodzinami oraz resztą społeczeństwa.


Zasady ogólne
§ 2

 1. Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
  1. Domu Pomocy Społecznej – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
  2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
  3. Pracownikach – należy przez to rozumieć Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 2. Pracownicy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, opiekuńczą i wspomagającą, a celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 3. Kodeks wspiera działania Pracowników oparte na zasadach:
  1. praworządności,
  2. bezstronności i bezinteresowności,
  3. uczciwości i sprawiedliwości,
  4. odpowiedzialności,
  5. jawności,
  6. dbałości o dobre imię Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i jego Pracowników,
  7. godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
  8. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami i ich rodzinami, zwierzchnikami, współpracownikami i podwładnymi oraz z obywatelami,
 4. Ustala się procedurę corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie stanowiącą załącznik nr 1 do Kodeksu Etyki.

Wykonywanie zadań
§ 3

 1. Pracownicy realizują swoje obowiązki zawodowe w sposób nie budzący wątpliwości etycznych.
 2. Pracownicy dążą do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy mając na względzie wnikliwe oraz rozważne kontynuowanie powierzonych im zadań.
 3. Pracownik nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 4. Pracownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku czynności służbowych.
 5. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
 6. Pracownik nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym, a prywatnym.
 7. Pracownik nie demonstruje poufałości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu.
 8. Pracownik nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 9. Pracownik nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści jak również nawet drobnych prezentów.
 10. W kontaktach ze współpracownikami, Pracownik powinien respektować ich doświadczenie i wiedzę.
 11. Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych.
 12. Pracownik powinien dążyć do usprawnienia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i poprawy efektywności podejmowanych działań.
 13. W kontaktach z mieszkańcami i ich rodzinami Pracownik zachowuje się uprzejmie, jest pomocny, udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie.
 14. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.


Odpowiedzialność
§ 4

 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.


Postanowienia końcowe
§ 5

 1. Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne obowiązują wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
 2. Postanowienia niniejszego Kodeksu obowiązują również stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
 3. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu wszystkich pracowników oraz każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość Kodeksu swoim podpisem pod odpowiednim oświadczeniem (zał. nr 2), które zostaje załączone do jego akt osobowych.
 4. Kodeks zostanie podany do publicznej wiadomości, w celu poinformowania mieszkańców Domu, powiatu i gminy o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych przez Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.