Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób odwiedzających mieszkańców - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób odwiedzających mieszkańców DPS w Kwidzynie w okresie występowania stanu epidemii

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dom@dpskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: rodo@dpskwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 CoV-2, ochrony zdrowia, istotnego interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz mieszkańców DPS w Kwidzynie oraz ich rodzin podczas pobytu na terenie DPS w Kwidzynie.

Podstawa prawna: RODO, art. 6 ust.1 lit. c, d, oraz f.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa: urzędy administracji państwowej, organy administracji publicznej, instytucje realizacji świadczeń zdrowotnych, podmioty gospodarcze i podmioty z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wykonywanych przez DPS w Kwidzynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. obsługa administracyjna, informatyczna, techniczna, prawna, informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów).

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
  • do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i warunkiem koniecznym do możliwości odwiedzenia mieszkańca Domu w okresie pandemii.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANIA I PROFILOWANIA

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.