Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja Publiczna - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja Publiczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429).

 

Informacja publiczna: Zgodnie z art. 1 ust. 1 cyt. ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

 

Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej  w Kwidzynie;

2) udostępniania na wniosek;

3) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 cyt. ustawy.

 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej:

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznych udostępniana jest na wniosek.

2.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie.

3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie DPS w Kwidzynie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje DPS w Kwidzynie nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku DPS w Kwidzynie powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej:

Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek DPS w Kwidzynie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku w takiej sytuacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.