Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Deklaracja dostępności - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
podmiotowej BIP dpskwidzyn.nowybip.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 3721, fax. 55 279 3867

e-mail: dom@dpskwidzyn.pl
Data publikacji strony internetowej: 2018-04-18
Data ostatniej istotniej aktualizacji: 2021-03-19
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-25
Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie:

- podwyższony kontrast
- możliwość powiększania wielkości liter na stronie
- fokus wokół elementów nawigacji
- tekst odczytywalny maszynowo
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Olszowiec, adres poczty elektronicznej dom@dpskwidzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 55 279 37 21.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości
filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądnie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej
informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądnie niezwłocznie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dom Pomocy Społecznej ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn
Wszystkie wejścia do budynku usytuowane są w sposób umożliwiający wjazd osobą na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje, korytarze i pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych. W budynku znajduje się winda. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W Budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).