Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Pomorskie Pomaga - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga” dla Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie II

W związku z trudną sytuacją w placówkach świadczących opiekę całodobową nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle lub terminalnie chorymi oraz w podeszłym wieku, wywołaną stanem epidemii COVID – 19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uruchomił nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę, w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym.

Grant będzie można przeznaczyć m. in. na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami; zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania; zapewnienie dla pensjonariuszy tymczasowych miejsc kwarantanny (noclegi, wyżywienie) i opieki.

Powiat Kwidzyński wystąpił do Grantodawcy z wnioskiem grantowym dla Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie na kwotę 217 500 za miesiąc maj, czerwiec, lipiec oraz kwotę 145 000 zł za miesiące sierpień i wrzesień.

Udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga” dla Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

W związku z trudną sytuacją w placówkach świadczących opiekę całodobową nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle lub terminalnie chorymi oraz w podeszłym wieku, wywołaną stanem epidemii COVID – 19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uruchomił nabór wniosków  o udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę, w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym.

Grant będzie można przeznaczyć m. in. na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami; zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania; zapewnienie dotychczasowych miejsc pryz każdym DPS na kwarantannę dla pensjonariuszy.

Powiat Kwidzyński wystąpił do Grantodawcy z wnioskiem grantowym dla Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie na kwotę 217 500,00 zł.