Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Wniosek nr 1 o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek nr 1 o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), wnoszę o niezwłoczne (nie później niż w terminie 14 dni) przesłanie następujących informacji bądź dokumentów:
1. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, którym w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. ), naliczono karę umowną, ze wskazaniem:
a) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia,
b) wysokości kary umownej,
c) daty naliczenia kary umownej,
d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz,
e) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dokumentów potwierdzających naliczenie kary umownej w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) (np. protokoły odbioru, pisma do wykonawców, noty obciążeniowe);
3. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, z którymi w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ) rozwiązano umowę w sprawie zamówienia publicznego, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów (tj. z winy wykonawcy), ze wskazaniem:
a) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
b) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o
udzielenie zamówienia publicznego

c) daty rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy oraz
d) przyczyny rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy.
Jednocześnie Wnioskodawca zastrzega, iż nie wnioskuje o przesłanie informacji dotyczącej umów innych niż zawieranych na podstawie p.z.p. np. umów zawieranych na podstawie regulaminu.
4. Dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów jeśli dotyczą zamówienia publicznego
udzielonego na podstawie ww. ustawy (tj. z winy wykonawcy) w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.);
5. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ) pozwano o zapłatę, ze wskazaniem:
a) przyczyny złożenia pozwu,
b) sygnatury sprawy sądowej,
c) daty złożenia pozwu,
d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz
e) informacji o wyniku postępowania sądowego, jeżeli został wydany wyrok w jakiejkolwiek instancji.
6. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których zamawiający w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) wykluczył z prowadzonego przez siebie postępowania o udzielenie zamówienia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. – dalej „p.z.p.” (tj. którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia), ze wskazaniem:
a) przyczyny wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
b) daty wykluczenia,
c) ewentualnej sygn. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w związku z wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p.
d) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o
udzielenie zamówienia publicznego.
7. Protokołów z postępowań wraz z pismami do wykonawców w sprawie wykluczenia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1
pkt. 10 p.z.p w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.).
Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7 przedmiotowego wniosku zamawiający udostępnia na podstawie art. 74 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym protokół postępowania (który obejmuje również

wyniki badania i oceny ofert, wraz z podaniem imion, nazwisk albo nazw wykonawców) jest jawny i udostępniany na wniosek. Ww. informacje (z pkt. 1 – 7) należy udostępnić w formie skanów pism lub raportów w których znajdują się ww. informacje, wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając na adres …………………

Uzasadnienie
Nie ulega wątpliwości, że informacje (związane z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego), o które wnioskuje Wnioskodawca stanowią informację publiczną, nie mającą charakteru informacji przetworzonej.
Jak wynika z ugruntowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia22 sierpnia 2018 r.; II SA/Op 334/18) informację publiczną stanowią w szczególności materiały dokumentujące fakt lub sposób zadysponowania majątkiem publicznym, w tym treść i postać umów cywilnoprawnych dotyczących takiego majątku. Tym samym umowy cywilnoprawne z podmiotami wskazanymi w art. 4 ust. 1 ustawy są informacją publiczną.
Z kolei, jak przyjmuje się w orzecznictwie, informacją publiczną przetworzoną jest informacja, która w chwili złożenia wniosku w zasadzie nie istnieje w kształcie objętym wnioskiem, a niezbędnym, podstawowym warunkiem jej wytworzenia jest przeprowadzenie przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organizacyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste. Inaczej mówiąc udostępnienie żądanej informacji nie stanowi tylko technicznego przeniesienie danych, lecz wymaga potrzeby przeprowadzenia odpowiednich analiz, obliczeń, zestawień, wyciągów, czy usuwania danych chronionych prawem, które to zabiegi czynią informacje proste, informacją przetworzoną. Informacja przetworzona, to informacja, którą podmiot zobowiązany na dzień złożenia wniosku nie dysponuje (nie posiada gotowej informacji odpowiadającej żądaniu) w związku z czym, jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności połączonych z sięgnięciem do dokumentacji źródłowej oraz zaangażowaniem do tych czynności określonych środków osobowych i finansowych, której wytworzenie wymaga intelektualnego zaangażowania.
Informacja przetworzona jest więc jakościowo nową informacją powstałą w wyniku czynności technicznych i określonego działania intelektualnego na zbiorze informacji prostych już znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, przygotowaną specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów.
Ponadto, od przetworzenia informacji należy odróżnić proces "przekształcenia", który jest jedynie technicznym zabiegiem, w wyniku którego zewnętrzna forma informacji prostej ulega przekształceniu, zgodnie z wnioskiem strony, głównie poprzez wykonanie kserokopii czy też sporządzenie skanu treści dokumentu. (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt II SA/Op 446/17).
Sama natomiast konieczność odnalezienia odpowiednich dokumentów (w tym wielostronicowych umów), a także dokonanie ich analizy w celu wyselekcjonowania żądanych danych, wykonanie kopii, dokonanie anonimizacji danych prawnie chronionych i związany z tym nakład pracy nie prowadzi jeszcze do wytworzenia nowej jakościowo informacji i nie czyni z informacji prostej informacji przetworzonej. Są to zwykle zabiegi związane z procesem udostępniania informacji publicznej. W odniesieniu do informacji dotyczących nałożonych kar umownych, wskazuję, iż zamawiający dysponujący środkami publicznymi podlegają regulacji ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305). Oznacza to, iż ponoszą odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegających np. na nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.
Z przywołanego fragmentu wynika, iż zaniechanie naliczenia lub dochodzenia kary umownej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 289) . Należy uznać, iż kara umowna w takim przypadku jest należnością Skarbu Państwa. Jej naliczenie i dochodzenie wiąże się ściśle z działalnością jednostki sektora publicznego, a jako należność Skarbu Państwa, informacja o jej naliczeniu winna być uznana za podlegającą udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisko takie potwierdzono choćby w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2019r., sygn. akt: II SAB/Wa 48/19, gdzie Sąd wskazał, iż „niewątpliwie informacje takie dotyczą działalności organu w ramach dysponowania mieniem państwowym, skoro odnoszą się do sfery faktów związanych z jego aktywnością (naliczenie kar umownych).” Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że zamawiający dysponuje wnioskowanymi informacji, a te podlegają udostępnieniu. Powyższe informacje związane są z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia lub realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego. Są wynikiem realizacji tych umów i stanowią typowe informacje, które organ administracji publicznej jest zobowiązany do przechowywania.
Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że na podstawie udzielanych przez Państwa informacji powstała i już działa ogólnopolska baza, w której będzie można zweryfikować, czy w stosunku do wykonawców biorących udział w postępowaniu mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z postępowania.


Data wytworzenia: 2023-09-05 12:24 Autor: Robert Olszowiec Data publikacji: 2023-09-05 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Olszowiec Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-05 Osoba modyfikująca: Robert Olszowiec