Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie działając na postawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.2006.208.1537) informuje, iż na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie pozostają niepodjęte depozyty po zmarłych mieszkańcach tutejszego domu. W związku z powyższym, poszukuje się prawnych spadkobierców poniżej wskazanych osób  oraz wzywa  do odbioru  niepodjętych depozytów na podstawie dokumentów potwierdzających nabycie spadku.

WYKAZ ZMARŁYCH MIESZKAŃCÓW

PO KTÓRYCH ZOSTAŁY NIEPODJĘTE DEPOZYTY NA KONCIE

DPS W KWIDZYNIE

Stan na dzień 02.10.2023r.

L.p. Nazwisko i imię mieszkańca Data zgonu
1 Nosko Zygmunt 26.05.202r.

 

Wymienione depozyty wchodzą w skład masy spadkowej i będą wypłacone spadkobiercom po przedłożeniu w tutejszym DPS w Kwidzynie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia prawa do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru, tzn. od dnia niniejszego ogłoszenia wywieszonego na tablicy informacyjnej w DPS w Kwidzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.  

Depozyt można odebrać w terminie 3 lat od doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku niepodjęcia ww. depozytu we skazanym terminie, zostanie on zlikwidowany, co oznacza, że prawo do depozytu przejdzie na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Data wytworzenia: 2023-10-02 Autor: Robert Olszowiec Data publikacji: 2023-10-11 15:36 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Olszowiec Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-11 Osoba modyfikująca: Robert Olszowiec